Ich po prostu to nudzi.
Wina.... tkwi w podejściu uczniów do przedmiotu
Uważam że winą w równym stopniu można też obciążyc podejście przedmiotu (nauczyciela- bo dla wielu jest to - aczkolwiek niesłusznie-tożsame) do ucznia. Takie straszznie jednostronne ocenianie wydarzeń. Henryk VIII był zły a Thomas More dobry. We wszystkich wojnach tgo Polacy są tymi dobrymi bez skazy i zmazy a wszyscy inni są okrutnikami, potworami i tyranami. Ja osobiscie najbardziej w historii lubie te kontrowersyjne postacvi typu np taki Henryk VIII czy Juliusz Cezar. A potem powiesz złe słowo na takiego Piłsudzkiego ktorego osobiscie delikatnie mówiąc szacunkiem nie darzę a wrecz przeciwnie jest to jeden z Polaków za których się wstydzę i od razu afera bo to czlowiek prtzecie kryształowy i świętszy od Trójcy Świętej (oczywiscie wg. moich katolickich kolegów i nauczycieli ja jako agnostyk się tu do kwestii religijnych nie chce mieszac). Taka jednostronnie przedstawiana historia jest faktycznie nudna, a przecież historia to nie matma 2+2 nie rowna sie zawsze 4. A jak to wczesniej zauwazono to co jest nudne nie zapada w pamięci. Gdyby przedstawic fakty nie tylko z punktu widzenia polskiej racji stanu to świadomośc historyczna polskich uczniów bardzo by wzrosła

Z wyrazami szacunku
Wołodia
I DATY
1492 - dopłynięcie przez Kolumba do wybrzezy Ameryki ( data przypadkowego odkrycia Ameryki )
1498 Wasco da Gamę opłynął Afrykę
1511-22
1517
1553 albo 1555
1536
1534 - opłynięcie Nowej Funlandii przen Jacques Cortier
1572
1545
1573

II Odkrycia geograficzne
Przyczyny odkryć geograficznych
- chęc znalezienia krótszej drogi wodnej do Indii

Skutki odkryć geograficznych
- powstanie nowych szlaków handlowych
- zmiana układu sił politycznych
- wzrost zaczenia pieniądza
- odkrycie nowych roślin i sprowadzenie ich do Europy

III Teorie władzy absolutnej
Teoria Machiavellego - Wśród powszechnego zepsucia politycznego potrzeba jest twarda władza absolutna, zdolna zaprowadzić nowy porządek. Jeśli więc wymaga tego "racja stanu" dopuszcza się stosowanie przez monarchę przemocy, podstępu, obłudy i terroru wobec swoich przeciwników i poddanych. Zasada "każdy cel uświęca środki" pozwalała każdej bezwzględnej władzy wykorzystywać aparat represji do budowania silnego państwa.

Teoria Bodina - "państwo to sprawiedliwy rząd nad wieloma rodzinami i nad tym, co jest dla nich wspólne, z władzą suwerenną na czele". W definicji tej wysunęły się na plan pierwszy trzy czynniki: sprawowanie władzy zgodnie z zasadami sprawiedliwościBożej i naturalnej, publiczny charakter władzy nad rodzinami i ich mienia nad suwerenną władzą róla na czele państwa.

Teoria Mora - głosił on że monarchowie są tyranami, uciskają lud podatkami, psują monetę nie dbajaą o poddanych, prowadzą niepotrzebne nikomu wojny i naruszają podstawowe prawa człowieka. uważał że nawet najmądrzejsze reformy nie są w stanie naprawić istniejącego zła, gdyż jego źródłem jest prywatna własność.

IV Organizacja państwa nowożytnego.
Sposób, jakim władze tworzyli w:
Hiszpania - Przełom XV i XVI w. zaznaczył się wznmocnieniem władzy królewskiej, czemu słóżyły liczne zmiany administracyjne i zasilanie skarbu państwa z zysków płynących z Ameryki Środkowej i Południowej. Do podniesienia pozycji i prestiżu władcy przyczyniła się przede wszystkim reorganizacja Rady Królewskiej, która stała się teraz najważniejszym obok władcy organizmem decydującym o sprawach wagi państwowej. Reformą objęto wojsko, sądownictwo i Kościół. Ten ostatni, uniezależniony od wpływów Rzymu, przeszedł pod patronat monarszy.Centralizacja państwa znalazła ogromne uznanie wśród bogatego i wpływowego mieszczaństwa. Podporządkowywujac się dynastii,miasta organizowały się w system bractw. Ich działalność przyczyniła się do wewnętrznej konsolidacji monarchii. W 1504 r. tron kastylijski odziedziczyła Joanna Szalona. Ponieważ wykazywała ona oznaki choroby psychicznej, ster rządów znalazł się faktycznie w rękach męża Joanny, Filipa Pięknego . Potomek króla, Karol I Habsburg, otrzymał po śmierci Ferdynanda Aragońskiego w 1516 r. koronę połączonych królestw Kastylii i Aragonii. Odziedziczył oprócz Hiszpanii także królestwo Neapolu i Sycyliioraz Burgundię, obejmując m.in. Niderlandy, Luksemburg i Franche-Comte'. Karol I stanął na czele najpotężniejszego organizmu państwowego ówczesnej Europy.

Francja - Proces kształtowania monarchii absolutnej rozpoczął sie po wojnie stuletniej, po złanmaniu koalicji wielkich feudałów przez Lugwika XI z dynastii Walezjuszy. Od śmierci Ludwika w 1483 r. az do 1560 r. kolejni władcy zamiast na Stanach Generalnych opierali się na Zgromadzeniu Notablów, stanowiącym wąskie, elitarne grono reprezentantów trzech stanów, nie zwoływanych jednak, lecz zapraszanych przez króla. Zatwierdzało ono z góry powzięte przez władcę decyzje, nawet w sprawach tak drażliwych jak podatki. W ręku monarchy skupiła się zatem władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Któl był też najwyższym dowódca wojskowym.Jedynym ograniczeniem władzy mógł byc sprzeciw parlamentu paryskiego, dokonującego rejestracje królewskich rozporządzeń. W praktyce nie zdarzało się aby ustawa nie przeszła przez parlament.

Anglia - Absolutna władza monarsza została utrwalona za panowania Henryka VIII. W odróżnieniu od systemu kontynentalnego, w których rola reprezentacji stanowych była ograniczona na rzecz osobistych decyzji władcy, podejmowanych co najwyżej po zasięgnięciu opinii Rady Królewstwskiej, absolutyzm Angielski zaakceptował współudział parlamentu w rządzeniu krajem. Utrzymaniem silnej władzy królewskiej w wyniszczonym i wyludnionym kraju zainteresowane były obie izby parlamentu. Monarcha najlepiej gwarantował bowiem jego stabilny rozwój polityczny i gospodarczy. W zatwierdzonym w 1539 r. ACT OF PROCLAMATION dawał królowi prawo wydawania rozporządzeń, które miały moc równą uchwałom parlamentu. Zalegalizowano w ten sposób nieograniczoną władzę króla.

V Rozłamy kościóła

Reformacja - ruch religijny i społeczny w XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był on reakcją na zjawiska, które miały miejsce w Kościele katolickim - w hierarchii kościelnej i w papiestwie.

W wyniku reformacji wyłoniły się nowe odłamy chrześcijaństwa:

luteranizm - 1517, jego twórcą był Marcin Luter, zaś podstawą Pismo Święte (dozwolona własna interpretacja), dwa sakramenty (komunia, chrzest), głośne czytanie Biblii, śpiewanie psalmów, Kościół instytucją tanią, liturgia w języku niemieckim, komunia pod dwiema postaciami (chleb i wino). (Niemcy, Norwegia, Szwecja)

anglikanizm - 1534, jego twórcą był Henryk VIII, na skutek buntu przeciw papieżowi, który odmówił udzielenia kolejnego rozwodu. Henryk VIII rozwiązał zakony, znacjonalizował dobra kościelne, zniósł przymusowy celibat duchownych. Wprowadził liturgię w języku angielskim oraz komunię pod dwiema postaciami. (Anglia, Irlandia)

kalwinizm - 1541, jego twórcą był Jan Kalwin, u jego podstaw leżało przekonanie, że Bóg jednych obdarza łaską konieczną do zbawienia, drugich nie. Proste cnotliwe życie, powodzenie w życiu doczesnym, powaga, rezygnacja z przyjemności oddalających od Boga miały zapewnić zbawienie demokratyczny charakter organizacji gminy kalwińskiej (seniorzy, pastorzy). (Francja, Nderlandy, Szkocja)

Jeżeli macie daty to zamiesccie ponizej. Ciąg dalszy zostanie zamieszczony najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj...
Tomasz More urodził się w Londynie 7 lutego 1478 r. jako syn poważanego mieszczanina. Kiedy miał lat 12, umieszczono go na dworze kardynała Mortona, który sprawował równocześnie urząd królewskiego kanclerza. Z kolei zapisał się na studia na uniwersytecie w Oksfordzie. Jednak ojciec wolał mieć syna prawnika. To bowiem otwierało przed nim drogę do kariery urzędniczej. Dlatego szesnastoletni Tomasz został umieszczony w Inns of Law. Kiedy w 1499 roku Erazm z Rotterdamu nawiedził po raz pierwszy Anglię, zaprzyjaźnił się serdecznie z młodszym od siebie o 11 lat Tomaszem. Po ukończeniu studiów Tomasz został biegłym i wziętym adwokatem.
Wkrótce wybrano go posłem do parlamentu. Tutaj zaraz na początku naraził się królowi Henrykowi VIII tym, że przeforsował w parlamencie sprzeciw wobec wniosku króla postulującego nałożenie osobnego podatku na poddanych. Dla poznania świata wyjechał do Francji, gdzie zwiedził uniwersytety: w Paryżu i w Lowanium. Kiedy powrócił do Anglii, zrzekł się wszelkich stanowisk i wstąpił do kartuzów. Po czterech latach pobytu w klasztorze przekonał się, że to jednak nie jest jego droga. Ożenił się z siedemnastoletnią Jane Colt i zamieszkał z nią w wiejskim domku w Bucklersbury pod Londynem. Były to najszczęśliwsze lata w jego życiu. Sielanka trwała krótko. Ukochana żona zmarła niebawem, zostawiając Tomaszowi czworo drobnych dzieci. Był zmuszony ożenić się po raz drugi. Alicja Middleton była od niego o siedem lat starsza.
W 1510 roku objął Tomasz urząd sędziego do spraw cywilnych. Jako specjalista został wysłany do Flandrii dla zawarcia traktatu pokojowego. W 1521 roku pełen sławy ze swojej pracy i dzieł został przez króla podniesiony do godności szlacheckiej. Król upodobał sobie w zręcznym urzędniku i mianował go przewodniczącym sądu oraz tajnym radcą. Szybko zaczęły sypać się na Tomasza kolejne wyróżnienia i godności: zarządcy uniwersytetu oksfordzkiego i łowczego królewskiego, wreszcie godność najwyższa w państwie - kanclerza państwa.
Tomasz stanowić może doskonały wzór do naśladowania dla świata urzędniczego. Był w pracy swojej zdecydowanie sumienny. Powiedziano o nim, że gdyby pewnego dnia stawił się przed nim własny ojciec i diabeł, przyznałby rację szatanowi, jeśliby na nią zasługiwał. Kiedy otrzymał nominację na sędziego, zastał całe sterty zakurzonych teczek z aktami, które od lat czekały na rozpatrzenie. Rychło je załatwił, aby sprawy szły odtąd na bieżąco. Wszystkich traktował życzliwie. Przekupstwo czy kumoterstwo nie miały do niego przystępu. Nosił włosiennicę. Na modlitwę poświęcał dziennie po kilka godzin. Przy stole czytał Pismo święte i książki ascetyczne. Unikał pokut dawnych ascetów, wiedząc, że siły są mu potrzebne do wykonywania swoich codziennych obowiązków. Rekompensował ten brak szczególnych pokut cierpliwym znoszeniem codziennych kłopotów, rzetelnym wypełnianiem swoich obowiązków, zachowaniem przykazań Bożych i kościelnych. Nawet jako kanclerz państwa chętnie usługiwał do Mszy świętej i śpiewał w chórze kościelnym.
Kiedy Henryk VIII w roku 1531 ogłosił się najwyższym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego w Anglii, Tomasz na znak protestu zrzekł się urzędu kanclerza. Pomimo nalegań, nie wziął udziału ani w ślubie, ani też w koronacji kochanki króla, Anny Boley. Wreszcie nie podpisał aktu supremacji, ani też nie złożył królowi przysięgi jako głowie Kościoła w Anglii. Uznano to za zdradę stanu. 1 lipca 1535 roku nad aresztowanym odbył się sąd. Kiedy sędziowie zapytali Tomasza, czy ma jeszcze coś do powiedzenia, ten odparł żartobliwie: "Nie mam, moi Panowie, nic więcej do powiedzenia, jak tylko przypomnieć, że chociaż do najżarliwszych wrogów św. Szczepana należał Szaweł, pilnujący szat kamienujących go oprawców, to jednak obaj są ze sobą w zgodzie w niebie. Mam nadzieję, że i my razem tam się zobaczymy". Tego dnia sąd najwyższy skazał Tomasza na śmierć. Egzekucję wykonano publicznie na jednym z pagórków, otaczających Londyn. Zanim Tomasz położył głowę pod topór kata, powiedział do otaczającego go w milczeniu tłumu: "Módlcie się, abym umarł wierny wierze katolickiej. Aby także król wierny tej wierze umarł". Kiedy zaś kat zawiązywał mu oczy, prosił go, by swój obowiązek odważnie wypełnił.
Egzekucja odbyła się 6 lipca 1535 roku. Podobnie jak św. Jana Fishera, tak i głowę św. Tomasza Moro wystawiono na widok publiczny, wbitą na pal na moście Tamizy. Sterczała tam miesiąc, aż ją potem wrzucono do morza. Jednak jego córka, Małgorzata, wydobyła ją i pochowała w krypcie kościoła św. Dunstana w Canterbury. Ciało zaginęło - straż więzienna zakopała je w nieznanym miejscu. Wieść o ohydnym mordzie, dokonanym na św. Tomaszu Moro, obiegła lotem błyskawicy cały cywilizowany świat, wywołując powszechne oburzenie. Aby jednak nie drażnić Kościoła anglikańskiego, proces kanoniczny św. Tomasza odbył się późno. Do chwały błogosławionych wyniósł go bowiem dopiero papież Leon XIII w roku 1886. Uroczystej kanonizacji dokonał papież Pius XI w 1935 roku. Pozostawił po sobie szereg pism. Wśród nich największą sławę zdobyła mu Utopia, w której usiłował nakreślić projekt idealnego państwa i systemu społecznego. Cenny jest jego Dialog o pociesze w ciężkiej próbie. Zostawił także poematy łacińskie i piękne listy, pozwalające wejść w głąb jego duszy i rzucające też światło na wypadki publiczne. Jest patronem prawników.

W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest w stroju lorda. Jego atrybuty to czaszka, krzyż, łańcuch.

Jan Fisher urodził się w 1469 r. Był studentem, a potem profesorem i kanclerzem uniwersytetu w Cambridge. Wielki humanista. Jako biskup Rochester odznaczał się duchem pokuty oraz gorliwością w obronie wiary katolickiej. Został uwięziony, bowiem odmówił uznania zwierzchnictwa Henryka VIII nad Kościołem w Anglii. W więzieniu mianowany kardynałem przez papieża Pawła III. Ścięty z rozkazu królewskiego w 1535 r. Patron prawników.
indeks 1200
artiscan plik do ściągnięcia sterownik
Diane Ackerman The Human Age The World Shaped
alveo car
hurtownie budowlane slask
czarna żmija cytaty z filmu
Link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  Henryk VIII racja stanu
W pensjonacie - Pensjonat pod Złamanym Sercem
HENRYK KUźNIAK JESZCZE RAZ VABANK
streszczenie Henryk Sienkiewicz Krzyżacy
Henryk sienkiewicz-w pustyni i wpuszczy
Henryk Sienkiewicz Latarnik opis
Henryk Sienkiewicz W pustyni i w puszczy
Henryk Sienkiewicz Galeria zdjęć
Henryk Sandomierski wyprawy krzyżowe
Henryk Sienkiewicz Krzyżacy opracowanie
Henryk Sienkiewicz Potop Wydawnictwo
Henryk Sienkiewicz Krzyżacy MP3